Bài tập: Bội chung nhỏ nhất hay, chi tiết có đáp án

  • 2718 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

BCNN(60 ,108) là:

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có:

60 = 22.3.5

108 = 22.33

⇒ BCNN (60, 108) = 22.33.5 = 540


Câu 2:

BCNN (40, 28, 140) là:

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có:

40 = 23.5

28 =22.7

140 = 225.7

⇒ BCNN (40, 28, 140) = 23.5.7 = 280


Câu 3:

Số tự nhiên a nhỏ nhất khác 0 thỏa mãn a ⋮ 18 và a ⋮ 40

Xem đáp án

Đáp án là A

Vì a là số tự nhiên nhỏ nhất khác 0 thỏa mãn a ⋮ 18 và a ⋮ 40 nên a = BCNN (18, 40)

Ta có:

18 = 2.32

40 = 23.5

⇒ BCNN(18, 40) =23.32.5 = 360


Câu 4:

BCNN (12, 18, 108) là:

Xem đáp án

Đáp án là B

Ta có: 108 ⋮ 12 và 108 ⋮ 18 ⇒ BCNN (12, 18, 108) = 108


Câu 5:

Tìm số tự nhiên x biết rằng : x ⋮ 12; x ⋮ 28; x ⋮ 36 và 150 < x < 300

Xem đáp án

Đáp án là C

BCNN(12,28,36)=22.32.7=252

BC(12,28,36)=B(252)=0,252,504,

vì 150<x<300x=252


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Đạt Quang

Bình luận


Bình luận