Dạng 1.1: Tính chia hết của một tổng, hiệu có đáp án

  • 4410 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Điền các từ thích hợp (chia hết, không chia hết) vào chỗ trống (…)

A. Nếu a  m, b  m, c  m  thì  a+b+c...m     

B. Nếu a+b+c...m  thì a+b+c...m

C. Nếu a  2, b  2, c  2  thì a+b+c...2                

D. Nếu a4, b4 thì tích a.b......4

Xem đáp án

A. chia hết.                                              B. Không chia hết

C. Chia hết                                              D. Không chia hết.


Câu 5:

b) 48-40

Xem đáp án

b) Hiệu 48-40 chia hết cho 8 vì 488 408


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận