Dạng 1. Thực hiện phép tính có đáp án

  • 2153 lượt thi

  • 24 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tính: (-16).10

Xem đáp án
\(\left( { - 16} \right).10\, = \, - 160\,\)  

Câu 2:

Tính: 23.(-5)

Xem đáp án

\(23.\left( { - 5} \right)\, = \, - 115\,\)


Câu 3:

Tính (-24).(-25)

Xem đáp án
\(\left( { - 24} \right).\left( { - 25} \right)\, = \,600\,\)

Câu 4:

Tính: (-12)2

Xem đáp án

\({\left( { - 12} \right)^2} = \,\left( { - 12} \right).\left( { - 12} \right)\, = 144\)


Câu 5:

Tính: 18.(-12)

Xem đáp án
\(18.\left( { - 12} \right)\, = \, - 216\)      

Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Bá Hùng Từ Nguyễn
09:29 - 03/12/2023

nỏ phù hợp