Bài tập Hidrocacbon cực hay có đáp án (Hidrocacbon thơm- P2)

  • 3869 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Benzen → X → o-bromnitrobenzen. Chất X là:

Xem đáp án

Đáp án B.

brombenzen


Câu 2:

Ankylbenzen X (C9H12), tác dụng với HNO3 đặc (H2SO4 đ) theo tỉ lệ mol 1:1 tạo ra 1 dẫn xuất mononitro duy nhất. Chất X là:

Xem đáp án

Đáp án D.

1,3,5-trimetylbenzen.


Câu 3:

Cho phản ứng:

X trung hop 1,3,5-trimetylbenzen.

Chất X là:

Xem đáp án

Đáp án B.

metylaxetilen 


Câu 4:

Stiren không phản ứng được với những chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D.

dd NaOH.


Câu 5:

Cho phản ứng X + 4H2 Ni,to,p etylxiclohexan.

Chất X là:

Xem đáp án

Đáp án D. 

C6H5CH=CH2


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận