Bài tập Nito - photpho cực hay có đáp án (P6)

  • 5669 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Thành phần hoá học của supephotphat kép là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng chỉ số nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Khẳng định nào dưới đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 5:

Chọn nhận xét đúng ?

Xem đáp án

Đáp án B


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

buôn kau

Bình luận


Bình luận