Bài tập Nito - photpho cực hay có đáp án (P7)

  • 5671 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Khi so sánh NH3 với NH4+, phát biểu không đúng là:

Xem đáp án

Đáp án C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

buôn kau

Bình luận


Bình luận