Bài tập: Phép chia phân số chọn lọc, có đáp án

  • 2070 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Phân số nghịch đảo của phân số 5/6 là

Xem đáp án

Đáp án là B

Phân số nghịch đảo của phân số 5/6 là 6/5


Câu 2:

Phân số nghịch đảo của -3 là

Xem đáp án

Đáp án là C

Phân số nghịch đảo của -3 là 1/(-3)


Câu 3:

Tính 23:12 bằng

Xem đáp án

Đáp án là D

Ta có:Trắc nghiệm: Phép chia phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 4:

Kết quả của phép tính -76:-143 là phân số có tử số là

Xem đáp án

Đáp án là A

Ta có:Trắc nghiệm: Phép chia phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


Câu 5:

Tìm x biết 1325:x=526 

Xem đáp án

Đáp án là B

Trắc nghiệm: Phép chia phân số - Bài tập Toán lớp 6 chọn lọc có đáp án, lời giải chi tiết


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận