Bài tập tổng hợp Sự điện li, Nhóm Nito, Nhóm Cacbon có lời giải (P1)

  • 7215 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là:

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Theo SGK lớp 11.Người ta có thể điều chế khí N2 theo các cách sau :

Cách 1 : NH4Cl + NaNO2  N2to +2H2O + NaCl

Cách 2: NH4NO2to N2 +2H2O


Câu 2:

Cho các chất sau: H3PO4, HF, C2H5OH, HClO2, Ba(OH)2, HClO3, CH3COOH, BaSO4, FeCl3, Na2CO3, HI. Trong các chất trên, số chất điện li mạnh là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Trong các chất trên, số chất điện li mạnh là:Ba(OH)2, HClO3, BaSO4, FeCl3, Na2CO3, HI

Hết sức chú ý : Các chất như BaSO4 ,BaCO3 là chất kết tủa (tan rất ít) nhưng những phân tử tan lại phân ly hết nên nó là các chất điện ly mạnh chứ không phải chất điện ly yếu.


Câu 4:

Dãy gồm các ion nào sau đây không tồn tại trong cùng một dung dịch?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Chú ý : HSO4 là ion điện li rất mạnh ,nó điện li ra H+ và HSO42-


Câu 5:

Có các nhận xét sau về N và hợp chất của nó:

          1) N2 tương đói trơ về hoạt dộng hóa học ở điều kiện thường vì trong phân tử có một liên kết ba bền.

          2)Khí NH3 tan tốt trong H2O tạo được dung dịch có môi trường bazơ.

          3)HNO3 được tạo ra khi cho hỗn hợp khí (NO2 và O2) sục vào H2O.

          4)Khi phản ứng với Fe2O3 thì HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa.

          5)Khi sục khí NH3 đến dư vào dung dịch CuSO4 thì sau phản ứng hoàn toàn thu dược kết tủa màu xanh.

          6) Trong công nghiệp NH3 được tạo ra khi cho N2 phản ứng với H2.

          Trong các nhận xét trên số nhận xét đúng là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

 

1) N2 tương đói trơ về hoạt dộng hóa học ở điều kiện thường vì trong phân tử có một liên kết ba bền.(Đúng)

 2)Khí NH3 tan tốt trong H2O tạo được dung dịch có môi trường bazơ.(Đúng)

 3)HNO3 được tạo ra khi cho hỗn hợp khí (NO2 và O2) sục vào H2O.(Đúng)

 4)Khi phản ứng với Fe2O3 thì HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa.

5)Khi sục khí NH3 đến dư vào dung dịch CuSO4 thì sau phản ứng hoàn toàn thu dược kết tủa màu xanh.(Sai tạo phức)

 6) Trong công nghiệp NH3 được tạo ra khi cho N2 phản ứng với H2.(Đúng)  

 


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Tada Tadakun
21:41 - 03/11/2020

hình như có điều gì đó sai sai

Đàm Thư Mặc
20:26 - 09/11/2020

1 câu sai đáp án :<