Bài tập trắc nghiệm Cơ chế di truyền cấp độ phân tử có lời giải (nhận biết - P1)

  • 8334 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 35 phút

Câu 1:

Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động. Các ribôxôm này được gọi là

Xem đáp án

Đáp án B

Hiện tượng nhiều ribôxôm cùng hoạt động đồng thời trên cùng một phân tử mARN gọi là hiện tượng pôlixôm (hay pôliribôxôm). Hiện tượng này sẽ làm tăng năng suất tổng hợp prôtêin cùng loại, đáp ứng nhu cầu prôtêin của tế bào.

Trong quá trình dịch mã, trên một phân tử mARN thường có một số ribôxôm cùng hoạt động (ảnh 1)


Câu 2:

Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng trong đời sống cá thể nhờ 

Xem đáp án

Thông tin di truyền được biểu hiện ra tính trạng theo sơ đồ:

 

ADNphiên ARNdịch Proteinbiểu hiệnTính trạng

Chọn B


Câu 3:

Trong quá trình phiên mã, chuỗi polinuclêôtit được tổng hợp theo chiều nào?

Xem đáp án

Trong quá trình phiên mã, enzyme ARN polimerase trượt dọc mạch mã gốc có chiều 3’ -5’ tổng hợp mạch mới theo chiều 5’ - 3’

Chọn A

Trong quá trình phiên mã, chuỗi polinuclêôtit được tổng hợp theo chiều nào (ảnh 1)


Câu 4:

Gen ban đầu có cặp nuclêôtit chứa G hiếm (G*) là X-G*, sau đột biến cặp này sẽ biến đổi thành cặp

Xem đáp án

Đáp án A

Gen ban đầu có cặp nuclêôtit chứa G hiếm (G*) là X - G*, sau đột biến cặp này sẽ biến đổi  thành cặp T - A.

Gen ban đầu có cặp nuclêôtit chứa G hiếm (G*) là X-G*, sau đột biến cặp này (ảnh 1)


Câu 5:

Điều hòa hoạt động của gen chính là 

Xem đáp án

Điều hòa hoạt động của gen chính là điều hòa lượng sản phẩm của gen được tạo ra.

SGK sinh 12 trang 15.

Chọn B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hà Phương
16:55 - 11/03/2021

Câu 15 đáp án C