Bài tập về Ankadien cơ bản, nâng cao có lời giải

  • 3795 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Hãy cho biết hợp chất hexa-2,4-đien có bao nhiêu đồng phân hình học?    

Xem đáp án

 Đáp án D.          

  CH3CH=CH-CH=CHCH3

 Với mỗi liên kết C=C tạo được 2 đồng phân hình học nhưng lặp lại 1 lần nên số đồng phân hình học là 3.


Câu 4:

Hỗn hợp X gồm ankađien và H2 có tỷ lệ mol 2 : 3. Cho 0,5 mol hh X qua Ni, nung nóng thu được hh Y. Cho hh Y qua dung dịch brom dư thấy có 0,26 mol Br2 đã phản ứng và thoát ra 4,48 lít hỗn hợp Z có tỷ khối so với H2 là 8. Vậy công thức của ankađien là:    

Xem đáp án

  Hỗn hợp X gồm ankađien và H2 có tỷ lệ mol 2 : 3

     nAnkadien = 0,2

     nH2 = 0,3

    nBr2 phản ứng = 0,26

    nH2 phản ứng = 0,2.2 – 0,26 = 0,14

                    ( bảo toàn liên kết )

     nH2 dư = 0,16

     nZ = 0,2

     nAnkan/Z = 0,04

    mAnkan = mZ – mH2 dư

                 = 0,2 . 2.8 – 0,16.2 = 2,88

     MAnkan = 2,88 : 0,04 = 72

    Ankan là C5H12

     Ankadien là C5H8      

=> Đáp án B


Các bài thi hot trong chương:

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Mai Thy

Bình luận


Bình luận