Cơ chế phát sinh và sự biểu hiện của đột biến gen (Có đáp án)

  • 890 lượt thi

  • 54 câu hỏi

  • 54 phút

Câu 1:

Các tác nhân đột biến có thể gây ra đột biến gen qua cách nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án D

Các tác nhân đột biến có thể gây ra đột biến gen bằng cả ba cách A, B, C


Câu 2:

Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm gặp bắt đôi với nucleotit bình thường nào dưới đây có thể tạo nên đột biến gen?

Xem đáp án

Đáp án C
Trong quá trình nhân đôi ADN, Guanin dạng hiếm gặp bắt đôi với Timin có thể tạo nên đột biến gen


Câu 3:

Khi sử dụng chất 5BU (chất đồng đẳng của Timin) có thể gây đột biến theo hướng chủ yếu là:

Xem đáp án

Đáp án C

Khi sử dụng chất 5BU (chất đồng đẳng của Timin) có thể gây đột biến theo hướng chủ yếu là thay thế cặp A-T bằng cặp G-X.


Câu 4:

Nếu có một bazơ nitơ hiếm tham gia vào quá trình nhân đôi của một phân tử ADN thì có thể phát sinh đột biến dạng

Xem đáp án

Đáp án A

Nếu có một bazơ nitơ hiếm tham gia vào quá trình nhân đôi của một phân tử ADN thì có thể phát sinh đột biến dạng thay thế một cặp nuclêôtit.


Câu 5:

Đột biến tiền phôi là loại đột biến :

Xem đáp án

Đáp án C

Đột biến tiền phôi xảy ra trong các lần nguyên phân đầu tiên của hợp tử (giai đoạn 2-8 tế bào).


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận