Đề thi Hóa 11 giữa kì 1 có đáp án (Đề 1)

  • 2892 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Dung dịch chất nào sau đây dẫn được điện?

Cho nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24.

Xem đáp án

Đáp án A

NaCl → Na++ Cl-

NaCl là chất điện li mạnh. Chất điện li có khả năng dẫn điện.


Câu 2:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án

Đáp án D

KNO­3 (muối tan), HCl (axit mạnh), NaOH (bazơ mạnh) là các chất điện li mạnh.

CH3COOH (axit yếu) là chất điện li yếu. Phương trình điện li:

CH3COOH  CH3COO- + H+.


Câu 3:

Theo thuyết A-rê-ni-ut, chất nào sau đây là axit?

Xem đáp án

Đáp án A.

Theo thuyết A-rê-ni-ut, axit là các chất có khả năng phân li ra H+.

HCl → H++ Cl-

C6H12O6không phân li

K2SO4→ 2K++ SO42-

NaOH → Na++ OH-

Vậy HCl là axit.


Câu 4:

Chất nào sau đây là hiđroxit lưỡng tính?

Xem đáp án

Đáp án B

Al(OH)3là hiđroxit lưỡng tính vì:

Al(OH)3+ NaOH → NaAlO2+ 2H2O

Al(OH)3+ 3HCl → AlCl3+ 3H2O


Câu 5:

Chất nào sau đây là muối trung hòa?

Xem đáp án

Đáp án D

Muối trung hoà là muối mà gốc axit không còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+.

Vậy Na2SO4là muối trung hòa, phương trình điện li:

Na2SO4→ 2Na++ SO42-


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận