Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Đề 5)

  • 6453 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 2:

Hiện tượng quan sát được khi cho lượng dư CO2 vào dung dịch nước vôi trong là?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Trong dung dịch X có chứa : 0,15 mol Ca2+, 0,3 mol Na+, x mol SO42- và y mol NO3-. Cô cạn dung dịch thu được 45,9 gam chất rắn. Giá trị x, y lần lượt là

Xem đáp án

Chọn C

Bảo toàn điện tích:

Đề thi Hóa học 11 Học kì 1 có đáp án (Trắc nghiệm - Tự luận - Đề 2)

Bảo toàn khối lượng:

mmui = mion ↔ 96x + 62y = 45,9 – 0,15.40 – 0,3.23 = 33 (2)

Từ (1) và (2) có: x = 0,15 và y = 0,3.


Câu 5:

Cho khí CO dư qua hỗn hợp FeO, CuO, MgO, Al2O3. Sau phản ứng chất rắn thu được chứa?

Xem đáp án

Chọn A

CO chỉ khử được oxit của các kim loại đứng sau Al trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.

Vậy chất rắn thu được sau phản ứng là: Fe, Cu, MgO, Al2O3.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận