Luyện tập: tính chất của Nito- Photpho và các hợp chất của chúng

  • 2012 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 32 phút

Câu 1:

Cho các phản ứng sau :

1 CuNO32to2 NH4NO2to3 NH3+O2to4 NH3+Cl2 to5 NH4Clto6 NH3+CuOto

Trong các phản ứng trên, những phản ứng tạo ra khí N2

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Axit nitric và axit photphoric có cùng phản ứng với nhóm các chất nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án B

Axit nitric và axit photphoric có cùng phản ứng với nhóm NaOH,K2HPO4,Na2CO3,NH3


Câu 5:

Để phân biệt các dung dịch axit HCl, H2SO4 và H3PO4, người ta dùng thêm kim loại nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án C

Sử dụng kim loại Ba

+ Có khí không màu thoát ra → HCl

+ Có khí không màu thoát ra, đồng thời xuất hiện kết tủa trắng không tan trong axit mạnh → H2SO4

+ Có khí không màu thoát ra, đồng thời xuất hiện kết tủa trắng, thêm axit mạnh vào kết tủa, kết tủa tan → H3PO4.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận