Reading: Phương tiện giao thông

  • 341 lượt thi

  • 6 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

"I went to the station _______ bus. There I took a train to the North Sea.”

Xem đáp án

Trả lời:

Giới từ by + phương tiện giao thông : (đi) bằng..

=>"I went to the station by bus. There I took a train to the North Sea.”

Tạm dịch: "Tôi đến nhà ga bằng xe buýt. Ở đó, tôi bắt một chuyến tàu đến Biển Bắc."

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

On the island I ride a ___________.

Xem đáp án

Trả lời:

Cụm từ ride a bike: đap xe đạp

=>On the island I ride a bike.

Tạm dịch: Trên đảo tôi đi xe đạp.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Frank says "I like _______ to other countries.

Xem đáp án

Trả lời:

Cấu trúc: like + Ving (thích làm gì)

=>Frank says "I like travelling to other countries.

Tạm dịch: Frank nói: “Tôi thích đi du lịch đến các nước khác.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Unfortunately, there are ________lorries on the motorways. I don't like that.

Xem đáp án

Trả lời:

a + danh từ số ít đếm được

little + N không đếm được

many + N số nhiều đếm được

much + N không đếm được

lorries là danh từ số nhiều đếm được

=>Unfortunately, there are many lorries on the motorways. I don't like that.

Tạm dịch: Thật không may, rất nhiều xe tải trên đường cao tốc. Tôi không thích điều đó.

Đáp án cần chọn là: C

Bài đọc hoàn chỉnh:

Three students meet in Munich. Hans, from Germany, Frank from Switzerland and Peter from Austria. They know each other from university. Hans talks about his holiday in northern Germany.

"I went to the station by bus. There I took a train to the North Sea. My parents live on an island that can only be reached by ferry. On the island I ride a bike. I love the North Sea because can see the ships in the distance. My parents also have a sailboat, with which I often sail to another island.

Frank says "I like travelling to other countries. Last year I was in Spain. There I rented a car and travelled through the country. In some of the cities I have took a tram. In Paris I took the subway.

Peter then tells. "I love the mountains and nature and have travelled around with a scooter. Unfortunately, there are many lorries on the motorways. I don't like that.'

Ba sinh viên gặp nhau ở Munich. Hans, đến từ Đức, Frank từ Thụy Sĩ và Peter từ Áo. Họ quen nhau từ thời đại học. Hans nói về kỳ nghỉ của mình ở miền bắc nước Đức.

"Tôi đến ga bằng xe buýt. Ở đó, tôi đi tàu đến Biển Bắc. Bố mẹ tôi sống trên một hòn đảo chỉ có thể đến bằng phà. Trên đảo, tôi đi xe đạp. Tôi yêu biển Bắc vì có thể nhìn thấy Bố mẹ tôi cũng có một chiếc thuyền buồm, tôi thường chèo thuyền đến một hòn đảo khác.

Frank nói: "Tôi thích đi du lịch các nước khác. Năm ngoái tôi ở Tây Ban Nha. Ở đó, tôi thuê một chiếc ô tô và đi khắp đất nước. Ở một số thành phố, tôi đã đi xe điện. Ở Paris, tôi đi tàu điện ngầm.

Sau đó Peter kể. "Tôi yêu những ngọn núi và thiên nhiên và đã đi du lịch khắp nơi bằng một chiếc xe tay ga. Thật không may, có rất nhiều xe tải trên đường cao tốc. Tôi không thích điều đó."


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận