Trắc nghiệm Anken có đáp án (Nhận biết)

  • 4350 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Công thức tổng quát của anken là

Xem đáp án


Câu 2:

Anken là

Xem đáp án


Câu 4:

Hợp chất C5H10 mạch hở có bao nhiêu đồng phân cấu tạo?

Xem đáp án

Chú ý

Khi đầu bài hỏi số công thức cấu tạo thì sẽ không tính đphh, còn khi đầu bài hỏi số đồng phân hoặc số anken thì tính đphh


Câu 5:

Chất nào sau đây có đồng phân hình học?

Xem đáp án


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Thịnh Trần
16:33 - 01/04/2022

Đáp án sai rồi