Trắc nghiệm Axit, bazơ và muối có đáp án (Thông hiểu)

  • 3076 lượt thi

  • 13 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong các hidroxit sau đây: (I) Al(OH)3; (II) Ca(OH)2; (III) NaOH; (IV) Zn(OH)2. Những hidroxit nào là chất lưỡng tính?

Xem đáp án

Các hidroxit lưỡng tính là: (I) Al(OH)3; (IV) Zn(OH)2.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Cho dãy các oxit: MgO, FeO, CrO3, Cr2O3. Số oxit lưỡng tính trong dãy (theo Bronsted) là:

Xem đáp án

Oxit lưỡng tính trong dãy là: Cr2O3

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Cho các chất: Cr, Fe2O3, Cr2O3, Al(OH)3, Zn, Al2O3, NaAlO2, AlCl3, Zn(OH)2, ZnSO4. Theo Bronsted, số chất có tính lưỡng tính là

Xem đáp án

Các chất lưỡng tính trong dãy là:  Cr2O3, Al(OH)3, Al2O3, Zn(OH)2

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Các oxit của crom: (a) Cr2O3, (b) CrO, (c) CrO3. Oxit axit, oxit bazơ, oxit lưỡng tính có thứ tự là

Xem đáp án

Oxit axit: CrO3

Oxit bazơ: CrO

Oxit lưỡng tính: Cr2O3

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Cho dãy các chất ZnO, Cr2O3, SiO2, Ca(HCO3)2, NH4Cl, Na2CO3, ZnSO4, Zn(OH)2 và Pb(OH)2. Số chất trong dãy có tính lưỡng tính là:

Xem đáp án

Các chất lưỡng tính : ZnO ; Cr2O3 ; Ca(HCO3)2 ; Zn(OH)2 ; Pb(OH)2

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận