Trắc nghiệm Địa Lí 12 Bài 18 (có đáp án): Đô thị hóa (Phần 1)

  • 4599 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đô thị hóa ở nước ta có đặc điểm nào sau đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/77 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 2:

So với các nước trong khu vực và thế giới, nhìn chung cơ sở hạ tầng của các đô thị nước ta ở vào

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/77 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: D


Câu 3:

Để giảm bớt tình trạng di dân tự do vào các đô thị, giải pháp chủ yếu và lâu dài là

Xem đáp án

Giải thích: Để giảm bớt tình trạng di dân tự do vào các đô thị tìm việc làm thì giải pháp chủ yếu và lâu dài nhất là xây dựng nông thôn mới, đa dạng hóa hoạt động kinh tế ở nông thôn, điều đó sẽ tạo nhiều việc làm ở các khu vực nông thôn.

Đáp án: D


Câu 4:

Số dân thành thị và tỉ lệ dân thành thị ở nước ta trong những năm qua có đặc điểm nào dưới đây?

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/78 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: A


Câu 5:

Vùng có số lượng đô thị nhiều nhất nước ta là

Xem đáp án

Giải thích: Mục 1, SGK/78 địa lí 12 cơ bản.

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận