Trắc nghiệm Hóa 11 Bài 23 (có đáp án): Phản ứng hữu cơ

  • 2692 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phản ứng thế trong hóa học hữu cơ là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Phản ứng nào sau đây không thuộc phản ứng thế trong hóa học hữu cơ?

Xem đáp án

Đáp án D

Phản ứng C2H4 + Br2 → C2H4Br2 là phản ứng cộng.


Câu 3:

Phản ứng cộng trong hóa học hữu cơ là

Xem đáp án

Đáp án B.


Câu 4:

Phản ứng nào sau đây thuộc phản ứng cộng trong hóa học hữu cơ?

Xem đáp án

Đáp án D

A, B sai vì là phản ứng thế trong hóa học hữu cơ.

C sai vì là phản ứng hóa hợp trong hóa học vô cơ.


Câu 5:

Kết luận nào sau đây là không đúng ?

Xem đáp án

Đáp án D

Các phản ứng hữu cơ xảy ra chậm và theo nhiều hướng khác nhau.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận