Trắc nghiệm Luyện tập : Ankan có đáp án (Thông hiểu)

  • 1379 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Sản phẩm của phản ứng thế clo (1:1, ánh sáng) vào 2,2-đimetylpropan là : 

(1) (CH3)3CCH2Cl(2) CH3C(CH2Cl)2CH3(3) CH3ClC(CH3)3

Xem đáp án

Đáp án D

2,2-đimetylpropan: (CH3)3C-CH3 => chỉ có 1 vị trí thế Cl

(CH3)3C-CH3 + Cl2  (CH3)3C-CH2Cl + HCl


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận