Trắc nghiệm Nitơ có đáp án (Nhận biết)

  • 130 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tố nitơ là

Xem đáp án

Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tố nitơ là: 2s22p3

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho N (Z = 7). Cấu hình electron của Nitơ là?

Xem đáp án

Nito có cấu hình e là: 1s22s22p3

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Nhóm nitơ gồm những nguyên tố nào ?

Xem đáp án

Nhóm nitơ gồm N, P, As, Sb, Bi.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Các nguyên tố thuộc nhóm nitơ đều thuộc các nguyên tố họ

Xem đáp án

Các nguyên tố thuộc nhóm nitơ đều thuộc các nguyên tố họ p

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các đơn chất O2,F2,N2

Xem đáp án

Thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các đơn chất O2,F2,N2 là: N2<O2<F2.

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận