Trắc nghiệm Nitơ có đáp án (Vận dụng)

  • 4213 lượt thi

  • 8 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Cho hỗn hợp khí X gồm N2,Cl2,SO2,CO2,H2 qua dung dịch NaOH dư, người ta thu được các khí thoát ra gồm

Xem đáp án

Các khí bị giữ lại trong dung dịch NaOH là: 

=> 2 khí thoát ra là N2  H2

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Nitơ có nhiều trong khoáng vật diêm tiêu, diêm tiêu có thành phần chính là

Xem đáp án

Nitơ có nhiều trong khoáng vật diêm tiêu, diêm tiêu có thành phần chính là: NaNO3

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế khí Y từ dung dịch chứa chất X

Cặp chất X, Y phù hợp là

Xem đáp án

Từ hình vẽ ta thấy khí Y thu bằng phương pháp đẩy nước → khí Y không tan hoặc tan rất ít trong nước

Vậy cặp chất X, Y phù hợp là NH4NO2  N2

NH4NO2t0N2+2H2O

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Dãy nào dưới đây gồm các chất mà nguyên tố nitơ có khả năng vừa thể hiện tính khử vừa thể hiện tính oxi hóa khi tham gia phản ứng ?

Xem đáp án

Nguyên tố N có các số oxi hóa: -3, 0, +1, + 2, +3, +4, +5

Những nguyên tố N mang số oxi hóa trung gian có khả năng vừa thể hiện tính oxi hóa, vừa thể hiện tính khử khi tham gia phản ứng

Trong NH3, Nitơ có số oxi hóa -3, là số oxi hóa thấp nhất nên chỉ thể hiện tính khử.

Trong HNO3 và N2O5, N có số oxi hóa +5, là số oxi hóa cao nhất nên chỉ thể hiện tính oxi hóa.

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1

1 năm trước

11_Thành Đạt 11A10 Trần

1 năm trước

Khánh Lê

T

1 năm trước

Thảo Hoàng

Bình luận


Bình luận

Hoàng Phú Huy
20:43 - 05/11/2021

.

Xuân Vok
17:51 - 21/11/2021

sao caau 6 giải thích là 5 mà chọn 4 vậy ạ