Trắc nghiệm Ôn tập Hóa học 11 Chương 1 có đáp án (Nhận biết)

  • 3577 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là

Xem đáp án

Chất không điện li: C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ)

Chất điện li: KAl(SO4)2.12H2O, CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4

KAl(SO4)2.12H2O → K+ + Al3+ + 2SO2−4 + 12H2O

   CH3COOH ⇌CH3COO- + H+

Ca(OH)2 → Ca2+ + 2OH

CH3COONH4 → CH3COO + NH+4

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Dãy nào sau đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

Xem đáp án

Các chất điện li mạnh là: H2SO4, Ca(OH)2, HCl.

Loại A vì H2S là axit yếu => chất điện li yếu

Loại B, C vì H2O và CH3COOH là chất điện li yếu

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Dãy các chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Xem đáp án

A loại H2S

C loại HClO, HClO2

D loại HClO

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Cho các chất sau: HF, NaCl, NaOH, CuSO4, H3PO3, MgCl2, CH3COOH, H2S, NH3, saccarozơ, AgNO3, C2H5OH . Số chất điện li yếu là

Xem đáp án

Các chất điện li yếu là: HF, H3PO3, CH3COOH, H2S, NH3

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

Xem đáp án

HClO là một chất điện li yếu: HClO   H+ + ClO-

Đáp án cần chọn là: C


4.5

Đánh giá trung bình

67%

33%

0%

0%

0%

Nhận xét

P

3 năm trước

Phượng Võ

3 năm trước

Lê Ngọc Linh

L

1 năm trước

Lê Ngọc Thọ

Bình luận


Bình luận