Trắc nghiệm Phân bón hóa học có đáp án (Nhận biết)

  • 2321 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:

Xem đáp án

Hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học là Ca3(PO4)2 (quặng photphorit)

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Trong các loại phân bón sau, phân bón hoá học kép là:

Xem đáp án

Phân bón hóa học kép là KNO3, vì chứa đồng thời 2 dinh dưỡng K và N

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Trong các loại phân bón hoá học sau loại nào là phân đạm ?

Xem đáp án

Phân đạm là phân chứa N => (NH2)2CO

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Để nhận biết các mẫu chất rắn khan NH4NO3, Na3PO4, KCl người ta dùng dung dịch

Xem đáp án

ta dùng dung dịch Ba(OH)2

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận