Trắc nghiệm Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li có đáp án (Nhận biết)

  • 2960 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Dãy gồm các chất có thể cùng tồn tại trong một dung dịch:

Xem đáp án

Dãy gồm các chất có thể cùng tồn tại trong 1 dung dịch là các chất không phản ứng được với nhau

A sai vì BaCl2 có thể tác dụng với Na2SO4; Na2CO3 có thể tác dụng với H2SO4

C sai vì Na2CO3 có thể tác dụng với BaCl2

D sai vì HCl có thể tác dụng với NaOH và Na2CO3

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Cho các cặp ion sau trong dung dịch : (1); H+ và HCO3-, (2); AlO2- và OH-, (3) Mg2+ và OH-, (4): Ca2+ + HCO3-, (5). OH- và Zn2+, (6), K+ + NO3-, (7): Na+ và HS-; (8). H+ + AlO2-. Những cặp ion nào phản ứng được với nhau:

Xem đáp án

Lời giải:

Lưu ý phải nắm được kiều kiện để phản ứng xảy ra.

(1). H+ + HCO3- → CO­2 ­+ H2O.                             

(3). Mg2+ + 2OH→ Mg(OH)2 

(5). 2OH- + Zn2+ → Zn(OH)2                               

(8). H++ AlO2- +H2O →Al(OH)3

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Dãy gồm các ion có thể cùng tồn tại trong 1 dung dịch là

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Những ion nào sau đây cùng có mặt trong một dung dịch?

Xem đáp án

Loại A vì Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2

Loại B vì Cu2+ + 2OH- → Cu(OH)2

                Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2

Loại D vì Mg2+ + 2OH- → Mg(OH)2

                 Ag+ + Cl- → AgCl↓

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Trong một dung dịch có thể cùng tồn tại các ion sau:

Xem đáp án

Các ion có thể cùng tồn tại với nhau trong dung dịch thì không phản ứng với nhau

B sai vì:  NH4+ + OH- → NH3 + H2O

C sai vì:  3Fe2+ + NO3- + 4H+ → 3Fe3+ + NO + 2H2O

D sai vì Ba2+ + SO42- → BaSO4

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận