Trắc nghiệm Sinh Học 12 Bài 32 - 33 - 34 (có đáp án): Nguồn gốc sự sống - Sự phát triển (phần 3)

  • 1322 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Trong lịch sử tiến hoá, các loài xuất hiện sau có nhiều đặc điểm hợp lý hơn các loài xuất hiện trước vì

Xem đáp án

Đáp án: D

Trong lịch sử tiến hoá, các loài xuất hiện sau có nhiều đặc điểm hợp lý hơn các loài xuất hiện trước vì đột biến và biến dị tổ hợp không ngừng phát sinh, chọn lọc tự nhiên không ngừng phát huy tác dụng làm cho các đặc điểm thích nghi không ngừng được hoàn thiện.


Câu 2:

Sự kiện nào sau đây không phải sự kiện nổi bật của tiến hóa tiền sinh học

Xem đáp án

Đáp án: B

Sự kiện không phải nổi bật của tiến hóa tiền sinh học là hình thành nên các chất hữu cơ phức tạp protein và axit nucleic.


Câu 3:

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát phát sinh ở kì nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án: D

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát phát sinh ở kỉ Than đá.


Câu 4:

Ngày nay sự sống không còn được hình thành theo phương thức hóa học từ các chất vô cơ vì:

Xem đáp án

Đáp án: D

Ngày nay sự sống không còn được hình thành theo phương thức hóa học từ các chất vô cơ vì:

Không đủ các điều kiện cần thiết, nếu các chất hữu cơ được hình thành ngoài cơ thể sẽ bị vi sinh vật phân hủy ngay


Câu 5:

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở đại nào sau đây phát sinh các nhóm linh trưởng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Nhóm linh trưởng phát sinh ở đại Tân sinh


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận