Trắc nghiệm Sinh học 12 (có đáp án): Sinh quyển, quản lí và sử dụng bền vững tài nguyễn thiên nhiên

  • 804 lượt thi

  • 29 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Trong các tổ chức sống sau đây, tổ chức sống nào bao gồm các tổ chức sống còn lại?

Xem đáp án

Đáp án:

Tổ chức bao gồm các tổ chức còn lại là Sinh quyển.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Trong các tổ chức sống sau đây, tổ chức nào ở cấp cao nhất?

Xem đáp án

Đáp án:

Tổ chức bao gồm các tổ chức còn lại là Sinh quyển.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Các khu sinh học trên cạn được sắp xếp theo vĩ độ tăng dần lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án:

Các khu sinh học trên cạn được sắp xếp theo vĩ độ tăng dần lần lượt là:

Rừng mưa nhiệt đới, thảo nguyên, rừng Taiga, đồng rêu hàn đới

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Cho các khu sinh học sau đây:

(1) Đồng rêu hàn đới. (2) Rừng lá kim phương Bắc

3 Rừng rụng lá ôn đới. (4) Rừng mưa nhiệt đới.

Nếu phân bố theo vĩ độ và mức độ nhiệt tăng dần từ Bắc Cực đến xích đạo lần lượt là :

Xem đáp án

Đáp án:

Phân bố theo vĩ độ và mức nhiệt độ tăng dần từ bắc cực tới xích đạo lần lượt là : (1)→(2) → (3) →(4).

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Tài nguyên nào sau đây thuộc tài nguyên không tái sinh?

Xem đáp án

Đáp án:

Tài nguyên không tái sinh là Tài nguyên khoáng sản.

Đáp án cần chọn là: B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận