Trắc nghiệm Sự điện li có đáp án (Thông hiểu)

  • 2356 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dung dịch nào dưới đây dẫn điện tốt nhất ?

Xem đáp án

Cùng là muối NaCl điện li mạnh, dung dịch nào chứa nhiều ion nhất là dung dịch dẫn điện tốt nhất

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Trong số những chất sau : H2S; FeCl3; Cl2; CO2; Ba(OH)có bao nhiêu chất khi tan trong nước là chất điện li?

Xem đáp án

Cl2; CO2 tan trong nước tạo thành HCl, HClO và H2CO3 là chất điện li nhưng không phải là Cl2 và CO2 ban đầu do đó không phải là chất điện li.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Cho dãy các chất: KAl(SO4)2.12H2O, C2H5OH, C12H22O11 (saccarozơ), SO2, CH3COOH, N2O5, CuO, Ca(OH)2, CH3COONH4. Số chất điện li là

Xem đáp án

Chất điện li gồm các muối, axit và bazo: KAl(SO4)2.12H2O, CH3COOH, Ca(OH)2, CH3COONH4.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Trong dung dịch axit axetic (bỏ qua sự phân li của H2O) có những phần tử nào?

Xem đáp án

CH3COOH là chất điện li yếu: CH3COOH ⇆ H+ + CH3COO−

Do vậy phần tử thu được gồm: CH3COOH, H+, CH3COO-, H2O.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Dung dịch amoniac trong nước có chứa các ion nào sau đây (bỏ qua sự phân li của nước) :

Xem đáp án

 NH3 + H2O  ⇆  NH+4  + OH

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

H

5 tháng trước

Hoa Xuân Nhật Minh

M

3 tháng trước

Mai Đạt

Bình luận


Bình luận

Mai Đạt
19:23 - 03/08/2021

Câu 3 Đáp Án là C

Tin học Hoàng Quân
21:52 - 09/08/2021

B đúng rồi mà nhỉ

Tin học Hoàng Quân
22:05 - 09/08/2021

à đúng rồi có SO2 nữa

Linh Phạm Công
06:41 - 08/10/2021

Nhưng theo mình nghĩ SO2 là gốc axit nên không điện li

Thùy Trang
21:32 - 08/11/2021

11/17