Trắc nghiệm Toán 6 Bài 14 (có đáp án): Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

  • 1938 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn khẳng định đúng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: A

A. Đáp án này đúng vì mọi số tự nhiên đều có ước chung là 1.

B. Đáp án này sai, vì 0 không là ước của 1 số nào cả.

C. Đáp án này sai, vì số nguyên tố có 2 ước là 1 và chính nó.

D. Đáp án này sai, vì 2 số nguyên tố có ước chung là 1.


Câu 2:

Khẳng định nào là sai:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

+) Số a phải là số tự nhiên  lớn hơn 1 và có nhiều hơn 2 ước thì a mới là hợp số nên B sai.

+) 1 là số tự nhiên chỉ có 1 ước là 1 nên không là số nguyên tố và 0 là số tự nhiên nhỏ hơn 1 nên không là số nguyên tố. Lại có 0 và 1 đều không là hợp số do đó A đúng.

+) Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 mà chỉ có hai ước là 1 và chính nó nên D đúng và suy ra 2 là số nguyên tố  chẵn duy nhất nên C đúng.


Câu 3:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: C

Số nguyên tố là số tự nhiên lớn hơn 1 và chỉ có 2 ước là 1 và chính nó.

Hợp số là số chia hết cho số khác ngoài 1 và chính nó.

Nên cả A, B đều đúng.


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là đúng:

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Đáp án A:  Sai vì 0 và 1 không phải là số nguyên tố.

Đáp án C: Sai vì 1 không phải là hợp số, 3,5 là các số nguyên tố.

Đáp án D: Sai vì 7 không phải là hợp số.

Đáp án B: Đúng vì 3;5 đều là số nguyên tố


Câu 5:

Có bao nhiêu số nguyên tố trong các số sau: 5;13;21;51;29;129?

Xem đáp án

Đáp án cần chọn là: B

Có 3 số nguyên tố là 5;13;29

Các số 51;21;129 đều có ước là 3 nên là hợp số


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận