Trắc nghiệm Toán 7 Bài 12. Tổng các góc trong một tam giác có đáp án

  • 1022 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Tổng ba góc trong một tam giác bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°.


Câu 2:

Cho tam giác ABC, khi đó \(\widehat A + \widehat B + \widehat C\) bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Tổng ba góc trong một tam giác bằng 180°.

Mà các góc A, B, C là ba góc trong cùng một tam giác ABC nên \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = 180^\circ \)


Câu 3:

Cho \[\Delta ABC\] vuông tại A. Khi đó

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Cho Delta ABC vuông tại A. Khi đó (ảnh 1)

Tam giác ABC vuông tại A thì \(\widehat A = 90^\circ \)

Mà \(\widehat A + \widehat B + \widehat C = 180^\circ \) (tổng 3 góc trong tam giác)

⇒ \(90^\circ + \widehat B + \widehat C = 180^\circ \)

⇒ \(\widehat B + \widehat C = 90^\circ \)


Câu 4:

Cho \[\Delta ABC\] có \[\widehat A + \widehat C = 90^\circ \]. Khi đó \[\Delta ABC\] là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Xét tam giác ABC có:

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C = 180^\circ \) (tổng 3 góc trong tam giác)

Mà \[\widehat A + \widehat C = 90^\circ \] ⇒ \(\widehat B = 90^\circ \)

⇒ Tam giác ABC vuông tại B.


Câu 5:

Cho hình vẽ sau, số đo x là

Cho hình vẽ sau, số đo x là (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Xét tam giác ABC có:

\(\widehat A + \widehat B + \widehat C = 180^\circ \) (tổng 3 góc trong tam giác)

⇒ \(82^\circ + x + x = 180^\circ \)

⇒ \(2x = 180^\circ - 82^\circ \)

⇒ \(2x = 98^\circ \)

⇒ \(x = 49^\circ \)


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

?

11 tháng trước

?????

hay

Bình luận


Bình luận

Phamj Hoangf tao
10:06 - 17/12/2023

vf