Trắc nghiệm Toán 7 Bài 15. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông có đáp án

  • 784 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Khẳng định sai là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Các trường hợp bằng nhau của hai tam giác vuông

• Trường hợp: hai cạnh góc vuông

Nếu hai cạnh góc vuông của tam giác vuông này lần lượt bằng hai cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

• Trường hợp: cạnh góc vuông – góc nhọn kề

Nếu một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông này bằng một cạnh góc vuông và một góc nhọn kề cạnh ấy của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

• Trường hợp: cạnh huyền – góc nhọn

Nếu cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một góc nhọn của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

• Trường hợp: cạnh huyền – cạnh góc vuông

Nếu cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông này bằng cạnh huyền và một cạnh góc vuông của tam giác vuông kia thì hai tam giác vuông đó bằng nhau.

Vậy khẳng định B sai vì phải là góc nhọn kề cạnh góc vuông mới đúng.


Câu 2:

Cho hình vẽ dưới đây, khẳng định đúng là

Cho hình vẽ dưới đây, khẳng định đúng là (ảnh 1)

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Xét tam giác ABC (vuông tại A) và tam giác \(A'B'C'\) (vuông tại \(A'\)) có:

\(BC = B'C'\) (cạnh huyền)

\(AC = A'C'\) (cạnh góc vuông)

Do đó: \(\Delta ABC = \Delta A'B'C'\) (cạnh huyền – cạnh góc vuông)


Câu 3:

Cho tam giác ABC vuông tại B và tam giác MNP vuông tại N, có AB = MN. Cần thêm điều kiện gì để \(\Delta ABC = \Delta MNP\) theo trường hợp hai cạnh góc vuông?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Vì: tam giác ABC vuông tại B và tam giác MNP vuông tại N, có AB = MN

Nên: Để \(\Delta ABC = \Delta MNP\) theo trường hợp hai cạnh góc vuông cần thêm điều kiện BC = NP. (Do AB, BC là hai cạnh góc vuông của tam giác ABC; AN, NP là hai cạnh góc vuông của tam giác MNP).


Câu 4:

Cho tam giác ABC vuông tại A và tam giác DEF vuông tại D, có AB = DE. Cần thêm điều kiện gì để \(\Delta ABC = \Delta DEF\) theo trường hợp cạnh góc vuông - góc nhọn kề?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Vì tam giác ABC vuông tại A và tam giác DEF vuông tại D, có AB = DE (cạnh góc vuông)

Nên để \(\Delta ABC = \Delta DEF\) theo trường hợp cạnh góc vuông - góc nhọn kề cần thêm điều kiện \(\widehat B = \widehat E\) (do góc B là góc nhọn kề với cạnh AB; góc E là góc nhọn kề với cạnh DE).


Câu 5:

Cho tam giác ABC vuông tại C và tam giác DEF vuông tại F, có \(\widehat B = \widehat E\). Cần thêm điều kiện gì để \(\Delta ABC = \Delta DEF\) theo trường hợp cạnh huyền - góc nhọn?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Vì tam giác ABC vuông tại C và tam giác DEF vuông tại F, có \(\widehat B = \widehat E\) (góc nhọn)

Nên để \(\Delta ABC = \Delta DEF\) theo trường hợp cạnh huyền - góc nhọn thì cần thêm điều kiện AB = DE (do tam giác ABC vuông tại C nên AB là cạnh huyền, tam giác DEF vuông tại F nên DE là cạnh huyền).


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

6 tháng trước

Đặng Thanh Tùng

Bình luận


Bình luận