Dạng 1: Chia đơn thức cho đơn thức có đáp án

  • 249 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của phép chia 15x3y4 : 5x2y2 là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: 15x3y4 : 5x2y2 = (15 : 5) . (x3 : x2) . (y4 : y2) = 3xy2.


Câu 2:

Chia đơn thức (–3x)5 cho đơn thức (–3x)2 ta được kết quả là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: (–3x)5 : (–3x)2 = (–3x)3 = (–3)3 . x3 = –27x3.


Câu 3:

Thương của phép chia (xy)6 : (2xy)4 bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: (xy)6 : (2xy)4 = (x6y6) : (24x4y4)

=  124x6    4y6    4=  124x2y2  =  122xy2  =  14xy2


Câu 4:

Chọn câu đúng.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta xét các biểu thức ở 4 phương án trên.

20x5y3 : 4x2y2 = (20 : 4) . (x5 : x2) . (y3 : y2) = 5x3y nên A sai.

 12x3y4  :  25xy4  =  12  :  25  .  x3  :  xy4  :  y4  =  30x2nên B sai.

 2x  +  y3  :  5x  +  y    =  25x  +  y3  :  x  +  y  =  25x  +  y2nên C sai.

x2yz3 : (–x2z3) = –(x2 : x2) . y . (z3 : z3) = –y nên D đúng.


Câu 5:

Cho hai biểu thức  A=4x2y22xy33B=x2y32. Khi đó A : B bằng

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Đáp án đúng là: D

Ta có:  A=4x2y22xy33 = 42x22y22x3y33

  =16x4y4x3y9 =16x7y13.

B=x2y32 =x22y32 =x4y6.

Khi đó A : B = 16x7y13 : x4y6 = 16x3y7.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận