Dạng 2: Chia đa thức cho đơn thức có đáp án

  • 209 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Kết quả của phép chia (6xy2 + 4x2y – 2x3) : 2x là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: (6xy2 + 4x2y – 2x3) : 2x

= 6xy2 : 2x + 4x2y : 2x – 2x3 : 2x

= 3y2 + 2x – x2.


Câu 2:

Chia đa thức (3x5y2 + 4x3y2 – 8x2y2) cho đơn thức 2x2y2 ta được kết quả là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: (3x5y2 + 4x3y2 – 8x2y2) : 2x2y2

= (3x5y2 : 2x2y2) + (4x3y2 : 2x2y2) – (8x2y2 : 2x2y2)

=32x3+2x4


Câu 3:

Thương của phép chia (–12x4y + 4x3 – 8x2y2) : (–4x)2 bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Ta có: (–12x4y + 4x3 – 8x2y2) : (–4x)2

= (–12x4y) : (–4x2) + (4x3) : (–4x2) – (8x2y2) : (–4x2)

= 3x2y – x + 2y2.


Câu 4:

Kết quả của phép chia (2x3 – x2 +10x) : x là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta có: (2x3 – x2 +10x) : x

= (2x3 : x) – (x2 : x) + (10x : x)

= 2x2 – x + 10.


Câu 5:

Chia đa thức (4x2yz4 + 2x2y2z2 – 3xyz) cho đơn thức xy ta được kết quả là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Ta có: (4x2yz4 + 2x2y2z2 – 3xyz) : xy

= (4x2yz4 : xy) + (2x2y2z2 : xy) – (3xyz : xy)

= 4xz4 + 2xyz2 – 3z.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận