Dạng 1: Xác suất của biến cố đồng khả năng xảy ra

  • 384 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Trong cửa hàng Petmart có 20 chú cún với 10 chú cún lông trắng và 10 cún lông đen. Hoa chọn ngẫu nhiên một chú cún. Xét các biến cố sau:

H1: “Hoa chọn được bạn cún lông trắng”;

H2: “Hoa chọn được bạn cún lông đen”;

H3: “Hoa chọn được bạn cún lông trắng hoặc đen”;

H4: “Hoa chọn được bạn cún lông vàng”.

Đâu là biến cố đồng khả năng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Hoa chọn ngẫu nhiên một chú cún.

Biến cố H4 là biến cố không thể nên không có khả năng xảy ra vì cửa hàng Petmart không có bạn cún lông màu vàng.

Biến cố H3 là biến cố chắc chắn bởi cửa hàng thú cưng có 20 bạn cún lông trắng và đen nên chắc chắn xảy ra.

Trong cửa hàng Petmart có 20 bạn cún với 10 bạn cún lông trắng và 10 bạn cún lông đen. Hoa chọn ngẫu nhiên một bạn cún nên khả năng cho 1 trong 20 bạn cún là như nhau. Do đó biến cố H1 và H2 đồng khả năng.


Câu 2:

Hãy điền vào chỗ ba chấm.

Trong một trò chơi hay thí nghiệm, nếu có k biến cố đồng khả năng và luôn xảy ra duy nhất một biến cố trong k biến cố này thì xác suất của mỗi biến cố đó đều bằng

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

Trong một trò chơi hay thí nghiệm, nếu có k biến cố đồng khả năng và luôn xảy ra duy nhất một biến cố trong k biến cố này thì xác suất của mỗi biến cố đó đều bằng .1k


Câu 3:

Bạn Nam gieo một con xúc xắc được chế tạo cân đối. Xác suất để mặt xuất hiện của xúc xắc có số chấm là lẻ?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tập hợp gồm các kết quả có thể xảy ra đối với số chấm xuất hiện trên mặt xúc xắc là: A = {1; 2; 3; 4; 5; 6} chấm.

Ta thấy rằng số chấm trên mặt xúc xắc được chia thành hai khả năng là số chấm chẵn và số chấm lẻ.

luôn xảy ra duy nhất một trong hai biến cố này nên xác suất của hai biến cố bằng nhau và bằng 


Câu 4:

Trong một trò chơi với bốn căn phòng bên trong có chứa sắt, gỗ, đá và vàng có cánh cửa ra vào các căn phòng được làm với màu sắc và kích thước giống nhau. Nếu mở được căn phòng bên trong có cha vàng sẽ chiến thắng. Vậy biến cố “Mở được căn phòng chứa vàng” có xác suất bằng?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Ta thấy rằng khi mở cửa ta sẽ có các biến cố sau:

A: “Mở cửa căn phòng bằng sắt”;

B: “Mở cửa căn phòng bằng gỗ”;

C: “Mở cửa căn phòng bằng đá”;

D: “Mở cửa căn phòng bằng vàng.

Khi mở ngẫu nhiên một cánh cửa thì bốn cánh cửa đều có khả năng được mở là như nhau vì vậy biến cố trên đồng khả năng.

Mà mỗi lượt mở cửa luôn xảy ra duy nhất một trong các biến cố A, B, C, D nên xác suất của chúng bằng nhau và bằng

Vậy biến cố “Mở được căn phòng chứa vàng” có xác suất bằng 14.


Câu 5:

Trong kho hàng đông lạnh của công ty Xuân Mai có 300 thùng hàng có cùng kích thước khác nhau về thực phẩm trong đó có 100 thùng hàng chứa cá, 100 thùng hàng chứa mực và 100 thùng hàng chứa tôm. Xét 3 biến cố sau:

A: “Lấy được thùng hàng chứa cá”;

B: “Lấy được thùng hàng chứa mực”;

C: “Lấy được thùng hàng chứa tôm”.

Xác suất của các biến cố A, B, C là?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: B

Mỗi thùng hàng có khả năng được chọn như nhau.

Mà số thùng hàng chứa cá, mực và tôm bằng nhau nên các biến cố A, B, C là đồng khả năng.

Vì luôn xảy ra duy nhất một trong ba biến cố này nên xác suất của ba biến cố bằng nhau và bằng 13.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận