Dạng 1: Cách sử dụng kí hiệu thuộc, không thuộc, tập con với các tập hợp số ℕ, ℤ, ℚ, ℝ có đáp án

  • 1554 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Điền kí hiệu thuộc, không thuộc, tập con thích hợp vào chỗ trống:

2...;        –5… ℤ;  12...   ;   ℕ…ℤ …ℚ.

Xem đáp án

2=1,4142...  là một số thực. Nên 2

∙ −5 là số nguyên âm nên −3 thuộc ℤ.

12  có 1; 2 thuộc ℤ; 2 ≠ 0  nên 12  là số hữu tỉ. Do đó 12 .

∙ Vì tập hợp các số tự nhiên là tập hợp con của tập hợp các số nguyên nên ℕ là con ℤ.

Tập hợp các số nguyên là tập hợp con của tập hợp các số hữu tỉ nên ℤ là con ℚ.

Do đó  ℤ là con ℚ.


Câu 2:

Trong những phát biểu sau đây khẳng định nào đúng phát biểu nào sai, nếu sai hãy sửa lại cho đúng:

(I). Kí hiệu biểu diễn “ 7 không thuộc tập hợp số hữu tỉ” là: 7 .

(II). Kí hiệu biểu diễn “số 0 là một phần tử của tập hợp số nguyên” là: 0 là con ℤ.

Xem đáp án

Khẳng định (I) là khẳng định đúng.

Khẳng định (II) là khẳng định sai.

Kí hiệu " tập con" dùng để so sánh giữa các tập hợp với nhau.

Mà 0 là một phần tử còn ℤ là một tập hợp.

Cách kí hiệu biểu diễn “số 0 là một phần tử của tập hợp số nguyên”  đúng là: 0 thuộc ℤ.


Câu 3:

Chọn phát biểu sai:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

∙ 3 là số tự nhiên nên 3 ℕ. Do đó B đúng.

∙ −3 là số nguyên âm nên −3 ℤ và −3 không thuộc ℕ. Do đó A sai, C đúng.

Suy ra cả B và C đều đúng.

Vậy chọn đáp án A.


Câu 4:

Kí hiệu biểu diễn: “Tập hợp các số tự nhiên là tập hợp con của tập hợp các số nguyên” là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Tập hợp các số tự nhiên kí hiệu là ℕ;

Tập hợp các số nguyên kí hiệu là ℤ;

Tập hợp con kí hiệu là .      

Do đó, kí hiệu biểu diễn: “Tập hợp các số tự nhiên là tập hợp con của tập hợp các số nguyên” là: ℕ ℤ.


Câu 5:

Cho các phát biểu sau:

(I). Kí hiệu biểu diễn: “Tập hợp số nguyên là tập hợp con của tập hợp số thực” là:

ℝ.

(II). Kí hiệu biểu diễn: “Số π thuộc tập hợp số thực” là: π ℝ.

(III). Kí hiệu biểu diễn: “Số 2  không thuộc tập số nguyên” là:2 ℤ.

Những phát biểu đúng là:

Xem đáp án

Đáp án đúng là: D

 Phát biểu (I) và (II) là những phát biểu đúng.

Phát biểu (III) là phát biểu sai cách viết lại đúng là:

Kí hiệu biểu diễn: “ Số 2  không thuộc tập số nguyên” là:2 ℤ.


Bài thi liên quan:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận