Thi Online Trắc nghiệm Toán 7 CTST Bài 4. Diện tích xung quanh và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, lăng trụ đứng tứ giác có đáp án

Dạng 1: Các bài toán liên quan đến tính diện tích xung quanh, tổng diện tích các mặt và thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác, hình lăng trụ đứng tứ giác có đáp án

  • 897 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho hình lăng trụ đứng tam giác với hai đáy là tam giác vuông và kích thước như hình. Tính diện tích xung quanh và thể tích của lăng trụ đứng tam giác.
Media VietJack

Xem đáp án

Hướng dẫn giải:

Thể tích của hình lăng trụ đứng tam giác đó là:

V = Sđáy. h = (\(\frac{1}{2}\). 30. 40 ). 60 = 36 000 (cm3)

Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng tam giác đó là:

Sxq = Cđáy. h = (30 + 40 + 50). 60 = 7 200 (cm2)

Vậy thể tích của lăng trụ là 36 000 cm3 và diện tích xung quanh là 7 200 cm2.


Câu 2:

Cho hình lăng trụ đứng ABCD.EFGH có đáy ABCD là hình chữ nhật, độ dài các cạnh AB = 4 cm; BC = 5 cm, chiều cao CF = 2,5 cm. Tính diện tích xung quanh, thể tích của hình lăng trụ đứng đó.

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Media VietJackDiện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng này là:

Sxq = Cđáy. h = 2(AB + BC). CF = 2.(4 + 5). 2,5 = 45 (cm2).

Thể tích của hình lăng trụ đứng này là:

V = Sđáy. h = AB. BC. CF = 4. 5. 2,5 = 50 (cm3).

Vậy diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng ABCD.EFGH là 45 cm2.

Thể tích của hình lăng trụ đứng ABCD.EFGH là 50 cm3.


Câu 3:

Cho hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' có đáy là tam giác ABC vuông tại A có AB = 3 cm, AC = 4 cm. Hình lăng trụ có chiều cao AA’ = 3 cm. Thể tích của hình lăng trụ đó là?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Diện tích mặt đáy tam giác vuông ABC là:

SABC = \(\frac{1}{2}\)AB. AC = \(\frac{1}{2}\). 3. 4 = 6 (cm2)

Thể tích hình lăng trụ đứng ABC.A'B'C' là:

V = SABC. AA' = 6. 3 = 18 (cm3)


Câu 4:

Cho hình lăng trụ đứng có đáy là hình thoi. Độ dài hai đường chéo là 3 cm và 4 cm. Biết chiều cao của hình lăng trụ là 5 cm. Thể tích của hình lăng trụ là

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Diện tích đáy hình thoi là:

Sđáy = \(\frac{1}{2}.3.4 = 6\)(cm2).

Thể tích của hình lăng trụ là:

V = Sđáy. h = 6. 5 = 30 (cm3).

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 5:

Cho hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông, thể tích hình lăng trụ là 72 cm3, chiều cao là 8 cm. Độ dài cạnh đáy của lăng trụ là:

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Thể tích của hình lăng trụ được tính như sau:

V = Sđáy. H

Mà V = 72 (cm3) nên

Diện tích đáy là: Sđáy = 72 : 8 = 9 (cm2)

Gọi độ dài cạnh đáy là a (cm)

Do đó diện tích đáy là diện tích hình vuông cạnh a (cm).

Nên Sđáy = a. a = 9

Ta thấy 32 = 9 do đó a = 3 cm.

Vậy độ dài cạnh đáy của lăng trụ là 3 cm.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận