Dạng 1: Tập hợp các số hữu tỉ có đáp án

  • 1585 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Giải thích vì sao các số ‒5; 0; ‒0,41; 259 là các số hữu tỉ. Viết kí hiệu các số này trong tập số hữu tỉ.

Xem đáp án

Các số đã cho là số hữu tỉ vì mỗi số đó đều viết được dưới dạng phân số.

Cụ thể là:

5=51;0=01;0,41=41100;259=239.

Do các số trên là số hữu tỉ nên ta kí hiệu được:

‒5  ; 0  ; ‒0,41  ; 259  .


Câu 2:

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?

a) ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ;

Xem đáp án

+ Ta có:

Tập số tự nhiên ℕ = {0; 1; 2; 3; …}.

Tập số nguyên ℤ = {…; ‒2; ‒1; 0; 1; 2; …}.

Tập số hữu tỉ ℚ = {…; ‒2; ‒1,5; ‒1; 0; 1; 1,5; …}

Ta sử dụng kí hiệu ⊂ để so sánh giữa các tập hợp với nhau. Do đó ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ.

Vậy a) đúng

Câu 3:

b) Nếu a ℕ thì a ;

Xem đáp án

+ Vì ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ nên nếu a  ℕ thì a  ℤ và a  ℚ.

Suy ra b) đúng.


Câu 4:

c) Nếu a ℕ thì a ;

Xem đáp án

+ Vì ℕ ℚ nên nếu a ℕ thì a ℤ và a Î .

Suy ra c) đúng.


Câu 5:

d) ℚ;

Xem đáp án

+ Ta có:

Tập số tự nhiên ℕ = {0; 1; 2; 3; …}.

Tập số nguyên ℤ = {…; ‒2; ‒1; 0; 1; 2; …}.

Tập số hữu tỉ ℚ = {…; ‒2; ‒1,5; ‒1; 0; 1; 1,5; …}

Ta sử dụng kí hiệu ⊂ để so sánh giữa các tập hợp với nhau. Do đó ℕ ⊂ ℤ ⊂ ℚ.

Vậy d) sai.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nha Tâm
21:31 - 24/02/2024

Câu 1 Vì số hữ tỉ được viết dưới dạng a/b và a,b thuộc tập hợp Q