Trắc nghiệm Toán 7 KNTT Bài 13. Hai tam giác bằng nhau. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (Nhận biết) có đáp án

  • 467 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Cho ∆ABC và tam giác tạo bởi ba đỉnh H, I, K bằng nhau. Biết rằng mỗi tam giác không có hai cạnh nào bằng nhau và không có hai góc nào bằng nhau. Biết AC = IK, BC = HI. Cách kí hiệu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có AC = IK và BC = HI (giả thiết)

Do đó C và I là hai đỉnh tương ứng.

Suy ra A và K; B và H là hai cặp đỉnh tương ứng còn lại.

Vì vậy ta kí hiệu là: ∆ABC = ∆KHI.

Vậy ta chọn phương án A.


Câu 2:

Cho hình vẽ bên.

Cho hình vẽ bên.  Kết luận nào sau đây đúng? (ảnh 1)

Kết luận nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

∆ABC có: A^+B^+C^=180° (định lí tổng ba góc trong một tam giác)

Suy ra C^=180°A^B^=180°65°60°=55°.

∆MNP có: M^+N^+P^=180° (định lí tổng ba góc trong một tam giác)

Suy ra M^=180°N^P^=180°55°60°=65°.

Xét ∆ABC và ∆MNP, có:

AB = MP; AC = MN; BC = PN;

A^=M^  =65°;  B^=P^  =60°;  C^=N^  =55°.

Suy ra hai tam giác đã cho bằng nhau.

Ta thấy A và M; B và P; C và N là các cặp đỉnh tương ứng.

Vì vậy ta kí hiệu là: ∆ABC = ∆MPN.

Vậy ta chọn phương án C.


Câu 3:

Cho ∆ABC = ∆MNP. Khẳng định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: B

Ta có ∆ABC = ∆MNP (giả thiết)

Suy ra:

AB = MN; AC = MP và BC = NP (các cặp cạnh bằng nhau);

A^=M^;  B^=N^ C^=P^ (các cặp góc bằng nhau).

Vì AB = MN nên phương án A đúng.

Vì MP = AC nên phương án C đúng.

B^=N^ nên phương án D đúng.

Vì vậy phương án B sai.

Do đó ta chọn phương án B.


Câu 4:

Cho ∆DEF và tam giác tạo bởi ba đỉnh M, N, P là hai tam giác bằng nhau. Biết rằng mỗi tam giác không có hai cạnh nào bằng nhau và không có hai góc nào bằng nhau. Biết D^=P^ và FD = PN. Cách kí hiệu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: C

Ta có D^=P^ (giả thiết)

Do đó D và P là hai đỉnh tương ứng.

Mà FD = PN.

Suy ra F và N là hai đỉnh tương ứng.

Từ đó ta có E và M là hai đỉnh tương ứng.

Vì vậy ta kí hiệu là: ∆DEF = ∆PMN.

Do đó ta chọn phương án C.


Câu 5:

Cho ∆GHK và tam giác tạo bởi ba đỉnh P, Q, R là hai tam giác bằng nhau. Biết rằng mỗi tam giác không có hai cạnh nào bằng nhau và không có hai góc nào bằng nhau. Biết H^=P^ K^=R^. Cách kí hiệu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Hướng dẫn giải

Đáp án đúng là: A

Ta có H^=P^ (giả thiết)

Suy ra H và P là hai đỉnh tương ứng    (1)

Lại có K^=R^ (giả thiết)

Suy ra K và R là hai đỉnh tương ứng   (2)

Từ (1), (2), ta suy ra G và Q là hai đỉnh tương ứng còn lại.

Vì vậy ta kí hiệu là: ∆GHK = ∆QPR.

Do đó ta chọn phương án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận