125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen - Ancol - Phenol cơ bản (P1)

  • 16101 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Hợp chất nào dưới đây được dùng để tổng hợp ra PVC:

Xem đáp án

Đáp án D

PVC: poli vinyl clorua


Câu 2:

Đồng phân dẫn xuất hidrocacbon gồm:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Sản phẩm chính của phản ứng tách HBr của CH3CH(CH3)CHBrCH3 là :

Xem đáp án

Đáp án A

CH3CH(CH3)CHBrCH3   à CH3 – C(CH3) = CH – CH+ HBr  (đk: KOH, ancol, to)


Câu 4:

Để phân biệt ancol etylic nguyên chất và ancol etylic có lẫn nước, người ta thường dùng thuốc thử là chất nào sau đây ?

Xem đáp án

Đáp án A

Để phân biệt ancol etylic nguyên chất và ancol etylic có lần nước, người ta thường dùng thuốc thử là CuSO4 khan:

CuSO4 (màu trắng) + 5H2O → CuSO4.5H2O (màu xanh)


Câu 5:

Tên thay thế của C2H5OH là

Xem đáp án

Đáp án C

Tên thông thường là ancol etylic

 

Tên thay thế là etanol


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận