125 câu trắc nghiệm Dẫn xuất Halogen, Ancol, Phenol nâng cao (P1)

  • 10813 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Đun nóng 27,40 gam CH3CHBrCH2CH3 với KOH dư trong C2H5OH, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp khí X gồm hai olefin trong đó sản phẩm chính chiếm 80%, sản phẩm phụ chiếm 20%. Đốt cháy hoàn toàn X thu được bao nhiêu lítCO2 (đktc)? Biết các phản ứng xảy ra với hiệu suất phản ứng là 100%.

Xem đáp án

Đáp án D

Hướng dẫn:

Khi đun nóng CH3CHBrCH2CH3 với KOH dư trong C2H5OH thì thu được hai sản phẩm hữu cơ là:

but-1-en và but-2-en.

Phương trình phản ứng :

Đun nóng 27,40 gam CH3CHBrCH2CH3 với KOH dư trong C2H5OH (ảnh 1)

Theo các phương trình phản ứng và giả thiết ta thấy:

Đun nóng 27,40 gam CH3CHBrCH2CH3 với KOH dư trong C2H5OH (ảnh 2)


Câu 4:

Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là :

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn:

Đặt công thức phân tử của ancol no, đơn chức X là : CnH2n + 2O

Phương trình phản ứng :

Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng (ảnh 1)   

Khối lượng chất rắn giảm = mCuO – mCu = 80x – 64x = 0,32  Þ x = 0,02

(Áp dụng sơ đồ đường chéo):

Hỗn hợp hơi gồm CnH2nO và H2O có khối lượng mol trung bình là : 15,5.2 = 31 gam/mol.

Áp dụng sơ đồ đường chéo ta có :

Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng (ảnh 2)

Vậy khối lượng của X là:

m = (14n + 18).0,02 = (14.2 + 18).0,02 = 0,92 gam.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận