15 bài tập trắc nghiệm Ankin có đáp án hay nhất

  • 2529 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Số đồng phân cấu tạo, mạch hở ứng với công thức C4H6 là

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Ankin C6H10  có bao nhiêu đồng phân cấu tạo phản ứng với dung dịch  AgNO3 trong NH3?

Xem đáp án

Đáp án B

Các ankin có liên kết ba đầu mạch phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3

→ Các CTCT thỏa mãn là:


Câu 4:

Cho các chất: but-1-en; but-1-in; buta-1,3-đien; vinyl axetilen; isobutilen; anlen. Có bao nhiêu chất trong số các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan?

Xem đáp án

Đáp án D

Các chất khi phản ứng hoàn toàn với H2 dư (xúc tác Ni, đun nóng) tạo ra butan là: but-1-en; but-1-in; buta-1,3-đien; vinyl axetilen.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận