15 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm cực hay có đáp án

  • 2529 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 3:

Sản phẩm chủ yếu trong hỗn hợp thu được khi cho toluen phản ứng với brom theo tỷ lệ mol 1 : 1 (có một bột sắt) là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Cho các chất axetilen, vinyl axetilen , stiren, toluen, hexan, benzen. Trong các chất trên, số chất phản ứng được với dung dịch brom ở điều kiện thường là:

Xem đáp án

Chọn A

Các chất phản ứng được với dung dịch brom ở điều kiện thường là: axetilen, vinyl axetilen , stiren


Câu 5:

Để phân biệt toluen, benzen, stiren chỉ cần dùng dung dịch

Xem đáp án

Chọn D

Để phân biệt toluen, benzen, stiren chỉ cần dùng dung dịch KMnO4

+ Stiren làm mất màu KMnO4 ngay ở điều kiện thường.

+ Toluen làm mất màu KMnO4 khi đun nóng.

+ Benzen không làm mất màu KMnO4 kể cả khi đun nóng.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận