15 câu trắc nghiệm Phân bón hóa học cực hay có đáp án

  • 3491 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Loại phân đạm nào sau đây có độ dinh dưỡng cao nhất ?

Xem đáp án

Chọn B

Trong các phân đạm thì ure: (NH2)2CO có độ dinh dưỡng cao nhất.


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng ?

Xem đáp án

Chọn A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận