16 câu trắc nghiệm Tính chất của nitơ, photpho cực hay có đáp án

  • 2322 lượt thi

  • 16 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cho các phản ứng sau :

1 CuNO32t°                      2NH4NO2t°

3 NH3 +O2Pt;850°C             4 NH3+Cl2t°

5 NH4Clt°                         6 NH3+CuOt°

Trong các phản ứng trên, những phản ứng tạo ra khí N2

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Axit nitric và axit photphoric có cùng phản ứng với nhóm các chất nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Để phân biệt các dung dịch axit HCl, H2SO4 và H3PO4, người ta dùng thêm kim loại nào sau đây ?

Xem đáp án

Chọn C

Sử dụng kim loại Ba

+ Có khí không màu thoát ra → HCl

+ Có khí không màu thoát ra, đồng thời xuất hiện kết tủa trắng không tan trong axit mạnh → H2SO4

+ Có khí không màu thoát ra, đồng thời xuất hiện kết tủa trắng, thêm axit mạnh vào kết tủa, kết tủa tan → H3PO4.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận