300 Bài tập tổng hợp Hóa học Hữu cơ ôn thi Đại học có lời giải (P6)

  • 2043 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hỗn hợp E gồm chất X (C3H10N2O4) và chất Y (C3H12N2O3). Chất X là muối của axit hữu cơ đa chức, chất Y là muối của một axit vô cơ. Cho 2,62 gam E tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được 0,04 mol hỗn hợp hai khí (có tỉ lệ 1 : 3) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án B

TH1: X là CH2(COONH4)2 và Y là (CH3NH3)2CO3.

● nNH3 = 0,01 mol và nCH3NH2 = 0,03 mol nX = 0,005 mol và nY = 0,015 mol.

mE = 0,005 × 138 + 0,015 × 124 = 2,55 gam < 2,62 gam loại.

● nNH3 = 0,03 mol và nCH3NH2 = 0,01 mol nX = 0,015 mol và nY = 0,005 mol.

mE = 0,015 × 138 + 0,005 × 124 = 2,69 gam > 2,62 gam.

TH2: X là NH4OOC–COOCH3NH3 và Y là (CH3NH3)2CO3.

● nNH3 = 0,01 mol và nCH3NH2 = 0,03 mol nX = 0,01 mol và nY = 0,01 mol.

mE = 0,01 × 138 + 0,01 × 124 = 2,62 gam nhận

muối gồm 0,01 mol (COONa)2 và 0,01 mol Na2CO3

m = 0,01 × 134 + 0,01 × 106 = 2,4 gam  chọn B

● nNH3 = 0,03 mol và nCH3NH2 = 0,01 mol → vô lí.


Câu 3:

Cho 1 mol chất X (C9H8O4, chứa vòng benzen) tác dụng hết với NaOH dư, thu được 2 mol chất Y, 1 mol chất Z và 1 mol H2O. Chất Z tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, thu được chất hữu cơ T. Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án C

k = 6 = 1 vòng benzen + 2πC=O  X không chứa πC=C ngoài vòng benzen.

Dễ thấy X là HCOOC6H4CH2OOCH Y là HCOONa, Z là NaOC6H4CH2OH.

T là HOC6H4CH2OH C sai vì T tác dụng với NaOH theo tỉ lệ 1 : 1


Câu 4:

Cho các phát biểu sau:

(a) Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.

(b) Muối phenylamoni clorua không tan trong nước.

(c) Ở điều kiện thường, metylamin và đimetylamin là những chất khí.

(d) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly có 4 nguyên tử oxi.

(e) Ở điều kiện thường, amino axit là những chất lỏng.

Số phát biểu đúng là

Xem đáp án

Đáp án D

(a) Sai vì đipeptit không có phản ứng màu biure.

(b) Sai vì C6H5NH3+–Cl chứa liên kết ion tan tốt trong H2O.

(c) Đúng.

(d) Đúng.

(e) Sai vì amino axit là những chất rắn ở điều kiện thường.

chỉ có (c) và (d) đúng


Câu 5:

Bảng dưới đây ghi lại hiện tượng khi làm thí nghiệm với các chất sau ở dạng dung dịch X, Y, Z, T

Chất X, Y, Z, T lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án B

X làm quỳ tím hóa xanh


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận