5 câu trắc nghiệm Thực hành Tính axit, bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch cực hay có đáp án

  • 2525 lượt thi

  • 5 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 3:

Cho khoảng 2 ml dung dịch Na2CO3 đặc vào ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch CaCl2. Hiện tượng xảy ra là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 4:

Hòa tan CaCO3 bằng dung dịch HCl loãng. Hiện tượng xảy ra là

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Nhỏ phenolphtalein vào dung dịch NaOH loãng. Nhỏ tiếp từ từ dung dịch HCl loãng dến dư. Hiện tượng xảy ra là

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận