75 câu trắc nghiệm Hidrocacbon thơm nâng cao (phần 1)

  • 3191 lượt thi

  • 26 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

C810 có bao nhiêu đồng phân?

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn


Câu 2:

Cho 15,6 g C6H6 tác dụng hết với Cl2 (xúc tác bột sắt). Nếu hiệu suất của phản ứng là 80%  thì khối lượng clobenzen thu được là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án A

Hướng dẫn  nC6H6 = 15,6 / 78 = 0,2 mol; mclobenzen = 0,2.0,8. 112,5 = 18 gam


Câu 3:

Để phân biệt toluen, benzen, stiren chỉ cần dùng dung dịch

Xem đáp án

Đáp án D

Hướng dẫn Benzen không làm mất màu dd thuốc tím ở mọi điều kiện.
Toluen làm mất màu dd thuốc tím trong đk có nhiệt độ: 80-100 độ C 
C6H5CH3 + 2KMnO4 to
 C6H5COOK + KOH + 2MnO2 +H2
Stiren làm mất màu dd thuốc tím ở  đk thường
3C6H5 -CH=CH2 + 2KMnO4 + 4H­2O ---> 3 C6H5-CHOH-CH2OH + 2MnO2 + 2KOH


Câu 4:

Cho sơ đồ điều chế polistiren: 

Với 5,2 kg C2H2 có thể điều chế được bao nhiêu kg polistiren?

Xem đáp án

Đáp án C

Hướng dẫn  nC2H2 = 0,2 mol => npolistiren = 0,2.0,75.0,67.0,45.0,553 = 0,0083 kmol

=> mpolistiren  = 0,0083.104 = 0,86 kg


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn 9,2g một ankyl benzen A thu được 30,8g CO2. Công thức phân tử của A là:

Xem đáp án

Đáp án C

Hướng dẫn  nCO2 = 0,7 mol

Gọi A: CnH2n-6

9,2n14n-6=0,7=> n = 7 => A là CH8


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận