Bài tập Andehit - Xeton - Axit Cacboxylic có giải chi tiết (mức độ vận dụng cao)

  • 1165 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn 0,13 mol hỗn hợp gồm một andehit và một ancol đều mạch hở cần nhiều hơn 0,27 mol O2 thu được 0,25 mol CO2 và 0,19 mol H2O. Mặt khác, cho X phản ứng hoàn toàn với dung dịch AgNO3/NH3 dư thu được m gam kết tủa. Biết số nguyên tử H trong phân tử ancol nhỏ hơn 8. Giá trị lớn nhất của m là?

Xem đáp án

Đáp án A

Bảo toàn O: nO(X) = 2nCO2 + nH2O - 2nO2

Với nO2 > 0,27 => nO(X) < 0,15

=> Số O = nO(X) / nX < 15/13

Số C = nCO2/nX = 1,92 => Phải có chất 1 C.

TH1 : Andehit là HCHO (a mol) và ancol CxHyOz (b mol)

nX = a + b = 0,13 (1)

nCO2 = a + bx = 0,25 (2)

nH2O= a + by/2 = 0,19(3)

Số H của ancol nhỏ hơn 8 nên y = 4 hoặ y = 6

+ Khi y = 4, từ (1 )(3) => a = 0,07 và b = 0,06 (2)

=> x = 3

=> Ancol: CH≡C-CH2OH

Kết tủa gồm Ag (4a) và CAg≡C-CH2OH (b)

=> m kết tủa = 40,02 gam

+ Khi y = 6, từ (1 )(3) => a = 0,1 và b = 0,03

(2) => x = 5 => Ancol: C5H6Oz

nO = 0,1 . 1 + 0,03z  < 0,15 => z = 1

Ancol là CH≡C-CH=CH-CH2OH

Kết tủa gồm Ag (4a) và CAg≡C-CH=CH-CH2OH (b)

=> m kết tủa = 48,87 gam

TH2: Ancol là CH3OH (a mol) và andehit CxHyOz (b mol)

nX = a + b = 0,13 (1)

nCO2 = a + bx = 0,25 (2)

nH2O= 2a + by/2 = 0,19 (3)

Quan sát (1 )(3) ta thấy y > 4 thì hệ này vô nghiệm. Vậy y = 2 là nghiệm duy nhất.

Khi đó a = 0,06 và b = 0,07

(2) => x = 2,7: Loại


Câu 3:

Hỗn hợp A gồm 3 axit hữu cơ X, Y ,Z đều đơn chức mạch hở, trong đó X là axit không no, có 1 liên kết đôi C=C; Y và Z là hai axit no đơn chức là đồng đẳng liên tiếp ( Mx < My). Cho 46,04 gam hỗn hợp A tác dụng với dung KOH vừa đủ, thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B, thu được chất rắc khan D. Đốt cháy hoàn toàn D bằng O2 dư, thu được 63,48 gam K2CO3; 44,08 gam hỗn hợp CO2 và H2O. % khối lượng của X có trong hỗn hợp A có giá trị gần giá trị nào dưới đây nhất? 

Xem đáp án

Đáp án D:

X là Y và Z có công thức chung là

BTNT cho K ta có n(KOH) =2n(K2CO3) = 2.0,46 = 0,92 mol

TN1: RCOOH + KOH RCOOK + H2O

             0,92  0,92        0,92  0,92 => a + b = 0,92 (1)

BTKL ta có m(muối) = 81 gam;

Đốt: 

BTKL ta có m(O2 phản ứng) = 26,56 gam => n(O2 phản ứng) = 0,83 mol

Gọi số mol của CO2 và H2O tạo ra là x và y 

 

BTNT cho O ta có: 

BTNT cho C ta có:

do 

Y là HCOOH và Z là CH3COOH.

 


Câu 4:

Cho hỗn hợp M gồm hai axit cacboxylic X, Y (cùng dãy đồng đẳng, có số mol bằng nhau MX<MY) và một amino axit Z (phân tử có một nhóm –NH2). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp M thu được khí N2; 14,56 lít CO2 (đktc) và 12,6 gam H2O. Cho 0,3 mol M phản ứng vừa đủ với x mol dung dịch HCl. Nhận xét nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

nH2O = 0,7 mol

Do nH2O > nCO2 => Z là amino axit no mạch hở, có 1 nhóm -COOH và 1 nhóm -NH2

Số C trung bình: 0,65/0,4 = 1,625

=> X là HCOOH, Y là CH3COOH

n amino axit = (nH2O – nCO2)/0,5 = (0,7-0,65)/0,5 = 0,1 mol

=> nX = nY = 0,15 mol

BTNT C: 0,15.1+0,15.2+0,1.n=0,65 => n=2 (số C trong Z)

Z là H2N-CH2-COOH

%mZ=(0,1.75)/(0,1.75+0,15.46+0,15.60) = 32,05% => A đúng

%mY=(0,15.60)/(0,1.75+0,15.46+0,15.60) = 38,46% => B sai

X là HCOOH nên có phản ứng tráng Ag => C đúng

0,4 mol M tác dụng được với 0,1 mol HCl => 0,3 mol M tác dụng đủ với 0,075 mol HCl => D đúng


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận