Bài tập Ankan cơ bản cực hay có lời giải (P1)

  • 21346 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan ?

Xem đáp án

Đáp án C

Đáp án A sai vì C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 thuộc dãy đồng đẳng của ankin CnH2n - 2.

Đáp án B sai vì C2H2 và C3H4 thuộc dãy đồng đẳng của ankin CnH2n - 2.

Đáp án D sai vì C5H10 thuộc dãy đồng đẳng của anken CnH2n.


Câu 2:

Câu nào đúng khi nói về hiđrocacbon no ? Hiđrocacbon no là

Xem đáp án

Đáp án A

Hiđrocacbon no (còn gọi là hiđrocacbon bão hòa) là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có các liên kết đơn C-C. Hiđrocacbon no với mạch cacbon no với mạch cacbon hở (không vòng) gọi là ankan


Câu 3:

Ankan có những loại đồng phân nào?

Xem đáp án

Đáp án B

Hiđrocacbon no (còn gọi là hiđrocacbon bão hòa) là hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ có các liên kết đơn C-C. Hiđrocacbon no với mạch cacbon no với mạch cacbon hở (không vòng) gọi là ankan


Câu 4:

Ankan có CTPT C5H12 có bao nhiêu đồng phân ?

Xem đáp án

Đáp án C

Có 3 đồng phân thỏa mãn: CH3CH2CH2CH2CH3, (CH3)2CHCH2CH3, (CH3)4C


Câu 5:

Cho ankan X có CTCT là: CH3 – CH(C2H5) – CH2– CH(CH3) – CH3

Tên gọi của X theo IUPAC là

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi tên: số chỉ vị trí - tên nhánh + tên mạch chính + an.

Mạch chính là mạch dài nhất, có nhiều nhánh nhất. Đánh số các nguyên tử cacbon thuộc mạch chính bắt đầu từ phía phân nhánh sớm hơn.

Gọi tên mạch nhánh (tên nhóm ankyl) theo thứ tự vần chữ cái. Số chỉ vị trí nhánh đặt ngay trước gạch nối với tên nhánh đó.

• Ta đánh số mạch C: C6H3-C5H2-C4H(CH3)-C3H2-C2H(CH3)-C1H3

→ Tên gọi: 2,4-ddimetylheexxan


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

2

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

100%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Như Ribi

Bình luận


Bình luận

Ai Serry
20:29 - 06/03/2020

Sao e k có đề v ạ ?

trogiangvietjack
16:06 - 20/03/2020

Có đề nha