Dạng 1: Ước và bội, ước chung - bội chung của số tự nhiên có đáp án

  • 815 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Cho các số sau 0;1;3;14;7;10;12;5;20, tìm các số

a) Là Ư(6)

Xem đáp án

a) Vì trong các số đã cho 6 chia hết cho 1;3  nên 1;3  Ư(6)


Câu 2:

b) Là Ư(10)

Xem đáp án

b) Vì trong các số đã cho 10 chia hết cho 1;5;10  nên 1;5;10   Ư(10)


Câu 4:

b) Là B(5)

Xem đáp án

b) Vì trong các số đã cho 20;125;205  chia hết cho 5 nên  20;125;205B(5)


Câu 5:

a) Tìm tập hợp các ước của 6;10;12;13

Xem đáp án

a) Ư6=1;2;3;6                                       

Ư10=1;2;5;10

Ư12=1;2;3;4;6;12                        

Ư13=1;13


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận